Pay Fees

Raj Bhairmkar Won Gold Medal at the Boxing Tournament

Raj Bhairmkar FYJC.DIV.B Won Gold Medal at the One day Inter Collegiate Boxing Tournament organized by Wilson College.
Our college won 3 Gold Medals and 3 Silver medals in One day Inter Collegiate Boxing Tournament organized by Wilson College.